Regulamin świadczenia usług

§1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez spółkę Gimnastycy.pl B. Kaźmierski, J. Osman, A. Kalman sp.j. zwaną w dalszej części Gimnastycy.pl.
Ilekroć w niniejszym tekście pojawią zwroty:

Gimnastycy.pl – dotyczy spółki Gimnastycy.pl B. Kaźmierski, J. Osman, A. Kalman spółka jawna
Impreza – dotyczy usług oferowanych przez spółkę Gimnastycy.pl realizowanych w postaci organizowanych przez tę spółkę seminariów gimnastycznych, pokazów, treningów i innych eventów oferowanych na stronie internetowej Gimnastycy.pl (gimnastycy.pl) oraz Forum Internetowym Gimnastycy.pl (http://gimnastycy.pl/forum) i fanpage Gimnastycy.pl na Facebook’u (https://www.facebook.com/gimnastycypl/).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw szczególnych obowiązujących w Polsce.

§2

1. Gimnastycy.pl zapewniają pełny profesjonalizm proponowanych przez nich usług i gwarantują ich wykonanie przez wykwalifikowana kadrę. W tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za ich przygotowanie zawodowe do świadczenia usług.

2. Gimnastycy.pl gwarantują dostępność usług umieszczonych na stronie, chyba, że zamieści widoczną informację o tym, że miejsca na udział w imprezie zostały wyczerpane. W takim wypadku Gimnastycy.pl zwróci pieniądze wpłacone przez klienta tytułem niedostępnej imprezy w terminie 7 dni od ich otrzymania.

3. W przypadku rezygnacji przez klienta z udziału w imprezie Gimnastycy.pl nie zwracają kwoty wpłaconej za uczestnictwo w imprezie. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania imprezy.

4. Gwarancję udziału w imprezie zapewnia tylko i wyłącznie wcześniejsze jej opłacenie. Gimnastycy.pl zastrzegają sobie prawo do usunięcia z listy uczestników osób, które nie opłaciły w terminie udziału w imprezie.

5. Za opłacenie w terminie imprezy rozumie się dokonanie wpływ środków na konto Gimnastycy.pl w terminie podanym w opisie wydarzenia. W przypadku braku konkretnego terminu uznaje się, że impreza została opłacona w terminie, jeśli środki wpłynęły na konto Gimnastycy.pl na co najmniej siedem dni przed imprezą.

6. Ze względu na ograniczenia ilości osób mogących wziąć udział w imprezie, Gimnastycy.pl w pierwszej kolejności umieszczać będą na liście uczestników osoby, które dokonały opłaty za uczestnictwo.

7. Jeśli płatność za imprezę jest podzielona na kwotę zaliczki i dopłaty, wpłacenie zaliczki powoduje wciągnięcie osoby, która jej dokonała, na listę uczestników. Ostateczny udział w imprezie gwarantuje jednak wyłącznie wpłacenie całej kwoty w terminie wskazanym w §2 pkt 2. W przypadku nie dopłacenia całości kwoty we wskazanym powyżej terminie, kwota zaliczki wpłaconej przez klienta przepada na rzecz Gimnastycy.pl

8. Gimnastycy.pl zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy z powodu małej ilości chętnych lub innych przyczyn losowych. W takim przypadku Gimnastycy.pl zwrócą uczestnikom wpłacone przez nich pieniądze w terminie 7 dni od chwili odwołania imprezy.

9. W sytuacji opisanych w §2 pkt 8 Gimnastycy.pl dołożą wszelkich starań by informacje o odwołaniu imprezy podać najpóźniej na 7 dni przed imprezą.

§3

1. Gimnastycy.pl rozpatrują uwagi i reklamacje klientów przesłane droga elektroniczną na adresy wskazane na stronie internetowej. Spółka dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie odpowiedzieć klientom na taką korespondencję. W przypadku braku odpowiedzi na reklamacje lub uwagi w terminie siedmiu dni od jej przesłania, prosimy o kontakt drogą telefoniczną pod nr telefonu podanym na stronie w celu wyjaśnienia przyczyny braku odpowiedzi.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z udziałem Gimnastycy.pl jest właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Gimnastycy.pl

X