Regulamin zajęć sportowych

1) Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności gimnastycznych, akrobatycznych oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

2) Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

3) Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem.

4) Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.

5) Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

6) Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

7) Uczestnik zajęć sportowych lub jego rodzic (opiekun) ma obowiązek sprawdzić przed przystąpieniem do zajęć czy sprzęt sportowy, z którego będzie korzystał, jest kompletny, technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu należy zawiadomić o zaistniałym fakcie trenera. W przypadku nie zgłoszenia wad sprzętu organizatorzy zajęć są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku korzystania z niesprawnego sprzętu.

8) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.

9) Zaleca się, aby uczestnik zajęć sportowych dokonał ubezpieczenia własnej osoby. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w trakcie zajęć sportowych.

10) Trenerzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez organizatorów zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

11) Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.

X